Two ampules of epinephrine, a cardiac monitor, and a mechanical ventilator are enough to make me live.
Recent Tweets @
145 beats per minute

Bakit ba wala pa ring nagkakagusto sa akin? Malapit na ako sa palugit ko. Tatlong taon na lang at bente-otso anyos na ako.

  1. codebluealert posted this